Klokkenluidersregeling
Klachten worden serieus genomen en zorgvuldig en vertrouwelijk afgehandeld. Dit houdt ook in dat zowel personen van buiten de organisaties als medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen.
De klokkenluidersregeling is geldig naast de regeling voor klachten over de diensten van Kemp Accountants B.V. of aan haar verbonden personen en de regeling met betrekking tot verschillen van inzicht.

Klokkenluidersregeling Kemp Accountants B.V.

1. Algemeen
Op basis van art. 5 Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) moet een accountantskantoor beschikken over een klokkenluidersregeling.

2. Reikwijdte
Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:
a. handelingen die leiden tot strafbare feiten door het accountantskantoor of haar medewerkers;
b. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet- en regelgeving door het accountantskantoor of haar medewerkers;
c. alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door het accountantskantoor of haar medewerkers;
d. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
e. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
f. en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding in aanmerking komen.
Als er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van het accountantskantoor dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Het verschil met de hiervoor genoemde richtlijnen hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.

3. Procedure
1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de directie
2. De melding aan de directie vindt uitsluitend elektronisch plaats via e-mail
3. Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres.
4. De directie bevestigt de melding binnen één week aan de melder. De directie informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.
5. Indien sprake is van een onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling genoemde situatie ad a en/of e, informeert de directie onmiddellijk de directeur. De directie informeert hierover tevens de melder.
6. De directie informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Wanneer deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de directie de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.

4. Vertrouwelijkheid
De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de directie ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

Het bestuur van het accountantskantoor garandeert medewerkers die meldingen aan de directie doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen de accountantsorganisatie, dan wel zijn/haar carrière.

 

 

Beemdstraat 35

5653 MA, Eindhoven

info@kempaccountants.nl

040 - 211 40 53