Klokkenluidersregeling

Klachten worden serieus genomen en zorgvuldig en vertrouwelijk afgehandeld. Dit houdt ook in dat zowel personen van buiten de organisaties als medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen.
De klokkenluidersregeling is geldig naast de regeling voor klachten over de diensten van Kemp Accountants B.V. of aan haar verbonden personen en de regeling met betrekking tot verschillen van inzicht.

Klokkenluidersregeling Kemp Accoutants B.V.

Ingevolge artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) dient Kemp Accountants B.V. te beschikken over een Klokkenluidersregeling. Artikel 32 van de VAO luidt:

 • De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie;
 • De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elke geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aanpersonen buiten de accountantsorganisatie.
Artikel 1. Definities

Melder: degene die, al dan niet in dienst van Kemp Accountants B.V., werkzaamheden verricht voor Kemp Accountants B.V. en een Misstand onder deze regeling meldt;
Vertrouwenspersoon: de natuurlijke persoon die door Kemp Accountants B.V. is aangesteld in het kader van deze klokkenluidersregeling; directie en medewerkers van Kemp Accountants B.V. komen niet in aanmerking voor deze functie;
Bestuur: de directie van Kemp Accountants B.V.
Een Misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Kemp Accountants B.V. en / of haar medewerkers, in verband met:

 • een (dreigend) strafbaar feit;
 • een (dreigende) schending van wet – of regelgeving;
 • een (dreiging van) bewust onjuist informeren;
 • een (dreigende) schending van binnen Kemp Accountants B.V. geldende (gedrags-) regels;
 • (een dreiging van) het vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten, of
 • alle verdere situaties die, naar mening van de Melder, voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.
Artikel 2. Procedure
 • De Melder meldt een Misstand bij de Vertrouwenspersoon middels een brief of een email aan vertrouwenspersoon@kempaccountants.nl. De Melder kan gelijktijdig ook een melding doen aan zijn leidinggevende.
 • De Vertrouwenspersoon legt de melding vast en bevestigt binnen vijf werkdagen aan Melder dat de melding is ontvangen. De Vertrouwenspersoon stelt het Bestuur direct op de hoogte van de melding, tenzij de Misstand een lid van het Bestuur betreft (zie lid 5).
 • De Vertrouwenspersoon waarborgt te allen tijde de anonimiteit van de Melder, tenzij de Melder schriftelijk de Vertrouwenspersoon van deze verplichting ontheft.
 • Direct na ontvangst zal het Bestuur een onderzoek naar de Misstand (laten) starten.
 • Indien de Misstand een lid van het Bestuur betreft zal de Vertrouwenspersoon zelf een onderzoek naar de Misstand (laten) starten.

Artikel 3. Termijnen

 • Binnen een periode van acht weken van het moment van registratie van de melding overeenkomstig artikel 2 lid 2, wordt de Vertrouwenspersoon door of namens het Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van het Bestuur omtrent de Misstand evenals van de te nemen of reeds genomen maatregelen.
 • Indien het niet mogelijk is om het standpunt binnen de in het eerste lid genoemde termijn te geven, zal het Bestuur de Vertrouwenspersoon hiervan tijdig in kennis stellen in de termijn noemen waarin alsnog een standpunt zal worden gegeven.
 • In geval van artikel 2 lid 5 zal de Vertrouwenspersoon zelf een standpunt (laten) formuleren.
 • De Vertrouwenspersoon stelt de Melder direct van het standpunt op de hoogte.

Artikel 4. Rechtsbescherming

 • Het Bestuur (of de Vertrouwenspersoon) zorgt dat de Melder die te goeder trouw en volgens onderhavige regeling een melding van een Misstand heeft gedaan, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld.
 • Indien een Melder de melding op andere wijze dan overeenkomstig onderhavige regeling heeft gedaan danwel rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan hem dat mogelijk worden aangerekend.

Artikel 5. Werking en publicatie

 • Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2008.
 • Deze regeling zal worden opgenomen op de (momenteel in ontwikkeling zijnde) website van Kemp Accountants B.V

 

 

Beemdstraat 35

5653 MA, Eindhoven

info@kempaccountants.nl

040 - 211 40 53